06-57561479 info@confidanza.nl

Algemene Voorwaarden

 
1. Algemeen 
Confidanza, praktijk voor danstherapie en mindfulness (verder genoemd Confidanza) vertegenwoordigd door Mila Verboeket, gevestigd in Roermond, onder Kamer van Koophandelnummer: 17251136. Mijn dienstverlening betreft psychosociale hulpverlening, trainingen en coaching aan jongeren en volwassenen. Hieronder valt vaktherapie, energetische therapie, mindfulness. Ook worden er workshops, therapie en trainingen geboden aan bedrijven en instellingen.
2. Toepasselijkheid 
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Confidanza. De Algemene Voorwaarden zijn zichtbaar op de Website van Confidanza, echter worden ook vastgelegd in een te ondertekenen behandelovereenkomst welke cliënt ontvangt na het intakegesprek.
2. Op alle diensten en producten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
3. Aansprakelijkheid
1. Met deze Algemene Voorwaarden wil Confidanza, Praktijk voor Danstherapie en Mindfulness, vertegenwoordigd door Mila Verboeket bevestigen zich te zullen houden aan de afspraken gemaakt in het behandelplan. Dit is een inspanningsverbintenis, waarbij Confidanza, zich verplicht hiermee te handelen volgens de criteria van goed hulpverlenerschap. Ik stel hoge eisen aan de kwaliteit mijn werkzaamheden, maar kan geen garantie geven op het beoogde resultaat.
2. Confidanza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of letsel, voortkomend uit geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit Confidanza. Mocht er een toerekenbare tekortkoming zijn vanuit mij, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. De eventuele vergoeding kan nooit meer betreffen dan de dekkende vergoeding van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Confidanza.
3. Bij lichamelijke en psychische klachten word je ten alle tijden aangeraden je huisarts te raadplegen
4. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De therapeut maakt gebruik van de Meldcode als zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om vermoedens van fysiek geweld, maar ook psychisch en/of seksueel geweld en bij vermoedens van verwaarlozing. Lees hier de Meldcode.
5. Behandeling
1. Naast deze behandelovereenkomst met algemene voowaarden, stelt Confidanza, Praktijk voor Danstherapie en Mindfulness (samen met jou) een specifiek behandelplan voor jou op. Tijdens het intakegesprek worden je hulpvraag, fysieke en psychische klachten, je veranderwensen en verwachtingen besproken. Ook worden er doelen gesteld welke beschreven worden in dit behandelplan. Dit wordt door jou ondertekend bij de start van de behandeling en treedt dan in werking, tesamen met de behandelovereenkomst en de akkoordverklaring Privacyverklaring.
2. Van de cliënt wordt verwacht de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn problematiek, zodat het verlenen van zorg zo efficiënt mogelijk kan verlopen. Van zowel de cliënt als de therapeut wordt verwacht de afspraken gemaakt in het behandelplan na te komen.
3. Met enige regelmaat zijn evaluatiemomenten tussendoor en aan het einde van de behandelperiode. De sessies duren 60 of 90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut het samen met jou over de voortgang van de therapie heeft.
4. Het is mogelijk om een consult op afstand te doen, via telefoon of via beeldbellen (via een betaalde versie van ZOOM).
5. De cliënt geeft toestemming inhoudelijk te communiceren per mail. Dit gebeurt indien wenselijk via Beveiligde Berichten binnen MijnDiad. Uiteraard kun je me ook mailen via info@confidanza.nl.
6. Beroepsprofessionaliteit 
1. De vaktherapeut /psychosociaal therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB en Register Vaktherapie en de NVPA (lidnummer 101660) én een overkoepelende beroepsorganisatie : Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
De vaktherapeut voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG-Wet.
2. Daarnaast is Confidanza aangesloten bij Vereniging Mindfulness Based Trainers (VMBN) vanuit de hoogste categorie (Categorie 1  – lidnummer: 20191304).
3. Vanuit beroepsmatige en persoonlijke interesse neem ik deel aan een intervisiegroep en investeer jaarlijks in bij- en nascholing.
7. Dossiervorming
1. Confidanza houdt een dossier over jou en je behandeling bij om zo de voortgang van het proces te bewaken. Hierin staan jouw persoonsgegevens, medische gegevens en huidige gezondheidstoestand. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener ook wettelijk verplicht tot dossiervorming. Je hebt het recht dit dossier in te zien in de praktijk, maar mag het niet meenemen. Je dient hiervoor wel een afspraak te maken. Het dossier wordt 20 jaar na afsluiting van de behandeling vernietigd.
8. Geheimhoudingsplicht
1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw dossier om. Confidanza mag geen gegevens verstrekken aan, of informatie opvragen bij anderen zonder toestemming van de cliënt.
2. Informatie wordt alleen met jouw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners / betrokkenen. Hiervoor onderteken je een apart toestemmingsformulier. Uiteraard is dit altijd nar goed overleg.
9. Privacyverklaring
1. Uitgebreide informatie over privacyverwerking kun je vinden in de Privacyverklaring op de website www.confidanza.nl, maar ook wordt er in je digitale dossier een aparte akkoordverklaring aangemaakt ter ondertekening.
2. Confidanza gebruikt hiervoor de praktijksoftware van MijnDiad, welke als AVG-proof staat aangemerkt.
3. De meest recente versie van het Privacyverklaring wordt ook hierbij aangeboden ter ondertekening van akkoord.
10. Klachtenregeling en WGBO 
1. Mijn streven is kwalitatieve zorg en begeleiding te leveren volgens de criteria van goed hulpverlenerschap zoals beschreven in de beroepscode van de NVPA waar ik bij aangesloten ben. Het kan desondanks voorkomen dat je ergens teleurgesteld over bent. Indien je onvrede ervaart, kun je dit het beste eerst met de therapeut bespreken. Komen wij er dan samen niet uit, dan verwijs ik je door naar de klachtenprocedure voor zowel de FVB als de NVPA naar de geschillencommissie van de SCAG.
2. Als psychosociaal hulpverlener ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, je vindt hier de cliëntenfolder: SCAG. Dit houdt in dat de therapeut voldoet aan de Wet Wkkgz: kwaliteit, klachten en geschillen, erkend door het ministerie van VWS.
3. Je ontvangt na het intakegesprek ook een fysieke folder over deze klachtenregeling.
11. Auteursrecht
1. Het is niet toegestaan om teksten van trainingen, therapie of van de website geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming, over te nemen of te verspreiden. Deze blijven intellectueel eigendom van Confidanza.
2. Je bent wel welkom om blogs of teksten te delen die door Confidanza op Social Media zijn gedeeld, echter altijd met de naam Confidanza.
12. Tarieven
1. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de tarieven voor behandeling.  Alle bedragen zijn inclusief voorbereiding en rapportage.
2. De kosten bedragen voor behandeling psychosociale therapie, vaktherapie dans of energetische therapie bedragen €80,- per 60 minuten en €100,- per 90 minuten en €70,- per (beeld)belconsult van 60 minuten.
3. Bij therapie op een andere locatie dan de therapieruimte van Confidanza worden reiskosten in rekening gebracht à 0,19 per kilometer.
4. Individuele therapieconsulten zijn vrijgesteld van BTW, workshops en trainingen zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer belast met 21% BTW.
5. Kort telefonisch overleg is inbegrepen bij de behandeling. Mocht het echter langer dan 10 minuten duren, dan wordt er het gebruikelijke tarief berekend voor een telefonisch consult  á 70 euro per uur.
6. Deze tarieven en de tarieven voor training Mindfulness staan vermeld op de website.
7. Aangepaste tarieven zijn soms mogelijk, echter alleen in overleg vóór aanvang van de consulten of training.
13. Vergoedingen 
1. Een actueel overzicht van zorgverzekeraars die psychosociale therapie / danstherapie gedeeltelijk vergoeden vanuit aanvullende zorg, vind je op website van de FVB. Ook ben ik lid van de NVPA en sta ik onder de noemer van psychosociaal therapeut vermeld in de zorggids en op de website van de overkoepelende organisatie RBCZ. Je wordt verzocht zelf te informeren bij je zorgverzekeraar.
2. Je hoeft géén eigen risico te betalen, omdat de therapie vanuit de complementaire / alternatieve zorg wordt vergoed.
3. Ga voor vergoedingen voor Mindfulness naar Zorgwijzer voor een overzicht van de voorwaarden en vergoedingen per verzekeraar (VMBN categorie 1 -registratie).
14. Betalingsvoorwaarden
1. Facturen ontvangt de cliënt per vermeld e-mailadres met het verzoek deze te betalen binnen een betalingstermijn van twee weken. Indien hier niet aan kan worden voldaan dan dient de cliënt dit voor aanvang van de behandeling of workshop te vermelden.
2. Wordt er niet binnen deze twee weken betaald, dan zal Confidanza eenmaal een betalingsherinnering sturen. Wordt er vervolgens nog niet voldaan aan de betalingsplicht, dan is Confidanza gerechtigd een incassomaatregel door derden te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.
3. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig bovenstaande ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.
15. Annuleringsvoorwaarden bij verhindering
1. Als je verhinderd bent voor een afspraak, dien je deze afspraak tenminste 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Je kunt ook inspreken op de voicemail. Een afspraak die niet voor die tijd is afgemeld, zal volledig in rekening worden gebracht volgens afgesproken tarief. Annuleren is dan kosteloos.
2. Tot nader order zullen er geen annuleringskosten worden gerekend in verband met preventieve maatregelen omtrent het Covid-19 virus, indien het vermoeden van klachten met betrekking tot het Covid19-virus betreft. Afmelden kan dan ook op de dag van je afspraak met mij.
3. Op het moment dat de therapeut door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn, wordt de afspraak voor het consult in overleg met de cliënt verzet naar een ander moment. De therapeut doet haar best dit zo ver mogelijk van tevoren kenbaar te maken.
4. Een workshop kan tot twee weken voor de afgesproken datum geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50 % van het workshopbedrag in rekening gebracht.
5. Een training (bijvoorbeeld mindfulness)  of cursus (bijvoorbeeld dans) kan tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste bijeenkomst of les wordt 50 % van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer 75% van het bedrag verschuldigd. Je afmelden binnen 48 uur voor aanvang van training, workshop of cursus geeft geen recht op restitutie.
6. Na aankoop kan een deelnemer van een training beroep doen op een wettelijke bedenkingstermijn van twee weken, eventueel zonder opgaaf van reden.
16. Wijzigingen
1. Confidanza behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. Op de website van Confidanza vind je de meest recente versie. Huidige cliënten krijgen wijzigingen op tijd vermeld via e-mail indien van toepassing.
2. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden, dan kun je contact opnemen via info@confidanza.nl.
Mila Verboeket
Roermond, 25 mei 2018
Versie 1.2, 25 maart 2020
Versie 1.3 27 januari 2021