06-57561479 info@confidanza.nl

Algemene Voorwaarden

 


1.
Algemeen
 
Confidanza, praktijk voor danstherapie en mindfulness (verder genoemd Confidanza) vertegenwoordigd door Mila Verboeket, gevestigd in Roermond, onder Kamer van Koophandelnummer: 17251136. Mijn dienstverlening betreft psychosociale hulpverlening, trainingen en coaching aan jongeren en volwassenen. Ook worden er workshops, therapie en trainingen geboden aan bedrijven en instellingen.
 
In deze algemene voorwaarden heb ik getracht zo helder mogelijk het afnemen van mijn producten en diensten te omschrijven. Cliënten en deelnemers van trainingen (verder te noemen cliënten) worden tijdig op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen. Op deze website vind je de meest recente versie. Indien er toch nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen via info@confidanza.nl
 
2. Toepasselijkheid  
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten van Confidanza, praktijk voor danstherapie en mindfulness en bijbehorende website.  
De algemene voorwaarden zijn ter inzage op de website van Confidanza : https://confidanza.nl en worden aangeboden tijdens het intakegesprek ter ondertekening.
 
3. Beroepsprofessionaliteit  
 
De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB en de NVPA. Deze beroepscodes zijn terug te vinden op de bijbehorende websites. De vaktherapeut voldoet aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de AVG-Wet. Om kwaliteit en professionalitei te waarborgen ben ik lid van: 
 
·       Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT) (lidnummer: 1010000008)
 
·       Stichting Register Vaktherapie (SRVB)
 
·       Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 
.       Vereniging Mindfulness Based Trainers (VMBN).  Categorie 1  (lidnummer: 20191304) 
 
·       Nederlands Verbond van Psychosociaal therapeuten (NVPA) (lidnummer 101660)
 
·       Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
 
·       Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) (lidnummer 10916).  
 
·       Een intervisiegroep vaktherapie dans- en beweging
 
·       Een intervisiegroep voor mindfulnesstrainers
 
Vanuit beroepsmatige en persoonlijke interesse blijf ik me verder ontwikkelen middels bij- en nascholing.

4. Behandeling
  
 
Tijdens het intakegesprek worden jouw wensen, verwachtingen en behandeldoelen besproken en geformuleerd voor een op maat gemaakt behandelplan. Dit behandelplan ontvang je samen met de behandelovereenkomst (en privacy-beleid) per post of persoonlijk ter ondertekening. 
Met enige regelmaat zijn evaluatiemomenten tussendoor en aan het einde van de behandelperiode. De sessies duren 60 of 90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over jouw
Tijdelijke aanvulling: In het kader van de preventieve maatregelen rondom het Covid-19-virus wordt er tot nader order via beeldbellen of bellen gewerkt. Hierin volgt Confidanza de beschreven maatregelen van het RIVM. Ook vraag ik jou mij te laten weten wanneer je ziek bent, of in een risico-gebied van Corona bent geweest, zodat we het consult uitstellen tot je weer beter bent. 
5. Aansprakelijkheid  
 
Confidanza heeft een inspanningsverbintenis, waarbij zij tracht te handelen vanuit de criteria van goed hulpverlenerschap, vermeld in de beroepscode van de FVB en de NVPA. Echter kan Confidanza niet garanderen dat het gestelde behandeldoel door de cliënt behaald wordt.
Confidanza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of letsel, voortkomend uit geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit Confidanza. Mocht er een toerekenbare tekortkoming zijn vanuit mij, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. De eventuele vergoeding kan nooit meer betreffen dan de dekkende vergoeding van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Confidanza. Bij lichamelijke en psychische klachten word je ten alle tijden aangeraden je huisarts te raadplegen.
 
6. Dossiervorming
 
Confidanza houdt een dossier over jou en je behandeling bij om zo de voortgang van het proces te bewaken. Hierin staan jouw persoonsgegevens, medische gegevens en huidige gezondheidstoestand. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener ook wettelijk verplicht tot dossiervorming. Je hebt het recht dit dossier in te zien, maar mag het niet meenemen. Je dient hiervoor wel een afspraak te maken. Het dossier wordt 20 jaar na afsluiting van de behandeling vernietigd. 
De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw dossier om. Informatie wordt alleen met jouw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen. Hiervoor onderteken je een apart toestemmingsformulier.

7. Tarieven
 
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de tarieven voor behandeling. Individuele therapieconsulten zijn vrijgesteld van BTW, workshops en trainingen zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer belast met 21% BTW. Alle bedragen zijn inclusief voorbereiding en rapportage. Kort telefonisch overleg is inbegrepen bij de behandeling. Mocht het echter langer dan 10 minuten duren, dan wordt er het gebruikelijke tarief berekend voor een telefonisch consult  á 70 euro per uur.  
Bij therapie op een andere locatie dan de therapieruimte van Confidanza worden reiskosten in rekening gebracht à 0,19 per kilometer. 
Je dient zelf te vooraf te informeren bij je zorgverzekeraar wat je vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de vaktherapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Danstherapie, aangesloten bij de FVB. Daarnaast is de therapeut aangesloten als psychosociaal therapeut bij de NVPA en ingeschreven bij de RBCZ.

8. Betalingsvoorwaarden
Na elk consult ontvangt de cliënt een factuur per afgesproken e-mailadres. Als cliënt of deelnemer van een training of workshop, ontvang je op tijd een correcte factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Als een betaling uitblijft, stuur ik een herinnering en/of neem contact op. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De wettelijke rente en administratiekosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt bovenop de te innen factuur.
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig bovenstaande ter betaling geldt onverkort, dat dit ter goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden. 
De tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
9. Annulering therapie-consult, training, cursus of workshop
Als cliënt verhinderd is voor een individueel consult, dient cliënt deze afspraak tenminste 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Je kunt ook inspreken op de voicemail. Een afspraak die niet voor die tijd is afgemeld, zal volledig in rekening worden gebracht volgens afgesproken tarief. Tot nader order zullen er geen annuleringskosten worden gerekend in verband met preventieve maatregelen omtrent het CoVID-19 virus. Afmelden kan dan ook op de dag van je afspraak met mij. 
Op het moment dat de therapeut door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn, wordt de afspraak voor het consult in overleg met de cliënt  verzet naar een ander moment. De therapeut doet haar best dit zo ver mogelijk van tevoren kenbaar te maken.
Een workshop kan tot twee weken voor de afgesproken datum geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50 % van het workshopbedrag in rekening gebracht.
Een training (bijvoorbeeld mindfulness)  of cursus (bijvoorbeeld dans) kan tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste bijeenkomst of les wordt 50 % van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer 75% van het bedrag verschuldigd. Je afmelden binnen 48 uur voor aanvang van training, workshop of cursus geeft geen recht op restitutie. 
10. Klachtenregeling en WGBO
Mijn streven is kwalitatieve zorg en begeleiding te leveren volgens de criteria van goed hulpverlenerschap zoals beschreven in de beroepscode van de NVPA waar ik bij aangesloten ben. Het kan desondanks voorkomen dat je ergens teleurgesteld over bent. Indien je onvrede ervaart, kun je dit het beste eerst met de therapeut bespreken. Komen wij er dan samen niet uit, dan verwijs ik je door naar de klachtenprocedure voor zowel de FVB als de NVPA naar de geschillencommissie van de SCAG. Als psychosociaal hulpverlener ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, je vindt hier de cliëntenfolder: SCAG. Dit houdt in dat de therapeut voldoet aan de Wet Wkkgz: kwaliteit, klachten en geschillen, erkend door het ministerie van VWS.
Je ontvangt tijdens het intakegesprek ook een folder over deze klachtenregeling.
11. Toepasselijk recht
Op alle diensten en producten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Mila Verboeket
Roermond, 25 mei 2018
Versie 1.0
Versie 1.1, 27 december 2019
Versie 1.2, 25 maart 2020